Odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 

Lhůta na odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba, pokud jde o jinou osobu než o zasílatele.

Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; ovšem nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Odstoupení od smlouvy - Spotřebitel

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku přísluší spotřebitelům. 

Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která si objednává zboží výhradně pro soukromé účely. 

Odstoupení od smlouvy - Firma

V případě odstoupení od smlouvy právnické osoby (firmy), která není spotřebitelem, je uplatnění nároku na odstoupení posuzováno individuálně.

Postup při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nás musíte informovat zasláním jednoznačného vyjádření o Vašem záměru odstoupit od smlouvy (např. E-Mailovou zprávou, nebo poštovním dopisem) na následující adrese:

E-mail: info@24music.cz

Korespondenční adresa: 24music, Bernolákova 681, 036 01 Martin, Slovensko

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se za dostatečné považuje, pokud odešlete informaci o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vrátit Vám částku za zboží, kterou jsme od Vás obdrželi, a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás dostali Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než je zboží vráceno na naší adrese.

Dárky a bonusy

Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, nebo bonus, při odstoupení od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a vaší povinností je spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek nebo bonus.

Způsob vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naší adresu. Peníze nelze vrátit v hotovosti, ani složenkou. 

Náklady na dopravu vráceného zboží

Odstoupíteli od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklým zásilkovým způsobem.

Zboží prosím zašlete nebo doručte na výše uvedenou korespondenční adresu.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží ručíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty zboží vznikla takovým používáním, které nesouvisí s nezbytným odzkoušením zboží za účelem zjištění jeho povahy, vlastností a způsobu fungování.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v těchto případech

- smlouvy na dodávky zboží, které nebylo předvyrobeno a na výrobě kterého se v rozhodující míře podílel individuální výběr, nebo určení ze strany spotřebitele, nebo pokud bylo zboží jednoznačně vyrobeno na základě osobního požadavku ze strany spotřebitele.

- smlouvy na dodávky zapečetěného zboží, které není z hygienických nebo zdravotních důvodů vhodné navrácení (například: sluchátka typu In-Ear, plátky, zobcové flétny, foukací harmoniky).

- smlouvy na dodávky audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud bylo jeho zapečetění po dodávce porušeno.

- smlouvy na dodávky literatury (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatury) 

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním. Zboží nám, prosím, dle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem (kvůli identifikaci zboží), kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak uplatnění našeho nároku na náhradu škody způsobené poškozením v důsledku nedostatečného zabalení. 

Odstoupení od smlouvy prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu:

- vyprodání zásob

- nedostupnosti zboží

- nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží, dohodnutého v kupní smlouvě, přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy

- z důvodů zásahu vyšší moci 

- nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené smlouvou

- nebo pokud zboží již nelze dodat v ceně stanovené smlouvou

Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy veškeré uhrazené prostředky a to převodem na účet určený kupujícím.